Կարգավորում

 

Ագրոլիզինգ Լիզինգային Վարկային Կազմակերպություն ՍՊԸ-ն ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում են հետևյալ հիմնական օրենքները և նորմատիվ իրավական ակտերը`

 1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:
 2. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք:
 3. Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք:
 4. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք:
 5. Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք:
 6. Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք:
 7. Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք:
 8. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 01.07.2008թ. 194-Ն որոշմամբ հաստատված “վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները” կանոնակարգ 13-ը:
 9. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 05.11.2002թ. 347-Ն որոշմամբ հաստատված “Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները”՚ կանոնակարգ 14-ը:
 10. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.03.2005թ. 93-Ն որոշմամբ հաստատված Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚ կանոնակարգ 15-ը:
 11. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 02.06.2009թ. 166-Ն որոշմամբ հաստատված “Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը” կանոնակարգ 8/03:
 12. Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 8/05:
 13. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 29.03.2005թ. 142-Ն որոշմամբ հաստատված “ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության” կարգը:

 

Թարմացվել է. 02/09/2018