Երաշխիքներ

Երաշխիքները տրամադրվում են ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց մրցույթների մասնակցության, կանխավճարների, պայմանագրային աշխատանքների կատարման և այլ նպատակներով:

Երաշխիքի տրամադրման հիմնական պայմանները
Տրամադրվող երաշխիքի մեծությունը Առավելագույնը` 100 մլն ՀՀ դրամ
(կամ դրան համարժեք արտարժույթ)
Երաշխիքի ժամկետը 1- 36 ամիս
Երաշխիքի թողարկման հայտի ուսումնասիրության վճար 15.000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի նամակի տրամադրում* Պայմանագրի արժեքի 1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան 20.000 ՀՀ դրամ
Ամսական սպասարկման վճար Երաշխիքի գումարի 0.1%-0.3%-ի չափով` մնացորդային գումարի դիմաց
Այլ ծախսեր Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր
Երաշխիքի ապահովվածությունը Անշարժ գույքը, ավտոմեքենաները, սարքավորումներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ
Երաշխիքի հայտի ուսումնասիրության ժամկետ Մինչև 3 աշխատանքային օր
Երաշխիքի պայմանագրով սահմանված գումարի տրամադրման վճար Տրամադրվող գումարի 1.5%-ի չափով
Ժամկետանց գումարի գծով հաշվարկվող տույժ Պարտքի փաստացի մնացորդի 0.1%-ի չափով յուրաքանչյուր ուշացրած օրվա համար
Երաշխիքի տրամադրման պահանջվող փաստաթղթերը Համաձայն կազմակերպության ակտիվների տեղաբաշխման հանձնաժողովի կողմից հաստատված կարգի
Երաշխիքի տրամադրման որոշում** Մինչև 3 աշխատանքային օր

* Արտարժույթով տրամադրված երաշխիքների դեպքում միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով պայմանագրի կնքման օրվա ՀՀ ԿԲ սահմանած փոխարժեքով:
**Հաճախորդի կողմից բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ժամանակին ներկայացնելու դեպքում

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

 

Թարմացվել է. 12/01/2022