Գյուղատնտեսական վարկեր (ՀՄՀ)

 

Գյուղատնտեսական վարկեր (ՀՄՀ)

 • Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են ՀՀ տարածքում գործող ֆերմերներին և այգեգործներին հետևյալ նպատակներով`
 • Գյուղացիական տնտեսության ընդլայնում,
 • պտղատու այգիների հիմնում և գյուղատնտեսության մեջ այլ ներդրումների կատարում,
 • Ջերմոցների կամ սառնարանայաի տնտեսությունների կառուցում,
 •  գյուղատնտեսական սարքավորումների և մեքենաների ձեռքբերում,
 • Ոռոգման կաթիլային համակարգի ձեռքբերում,
 • Անասունների գլխաքանակի ավելացում:
Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման հիմնական պայմանները
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 300.000 — 30 մլն ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 2 — 7 տարի
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 9% — 12%*
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 9,38% — 16,67%
Վարկի տրամադրման վճար 2%
Վարկի ապահովվածությունը Անշարժ գույք, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, երաշխիք, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ:
Վարկ/ Գրավ հարաբերություն Գրավադրվող գույքի արժեքի 50 — 80% չափով
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար Միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ
Տույժեր և տուգանքներ*** Ժամկետանց վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարի համար՝ օրական 0,1%
Վարկային հայտի ուսումնասիրության և որոշման կայացման ժամկետը*** Մինչև 10 աշխատանքային օր
Գրավի ձևակերպում և վարկի տրամադրում Մինչև 3 աշխատանքային օր

* Վարկը նպատակային չօգտագործելու դեպքում վարկատուն կարող է վարկի անվանական տոկոսադրույքը վերանայել մինչև ԲՏՀԴ կրկնապատիկի չափով:

**Ժամկետանց գումարի վրա հաշվարկվում է նաև տոկոս՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի չափով:

*** Վարկառուի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը ժամանակին ներկայացնելու դեպքում:

ՎԱՐԿԸ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՉԵՆ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ:

Վարկի և տոկոսների մարումը
Մարման եղանակը Ամսական հավասարաչափ վճարումների կամ մայր գումարի հավասար վճարումների մեթոդով: Ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից և սեզոնայնությունից վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջաններ հնարավորություն:
Վարկի վաղաժամկետ մարում Ժամկետից շուտ մարման հնարավորություն առանց տույժերի և տուգանքների կիրառման
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը 365 օրացուցային օրերի համար, տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի մնացորդի դիմաց
Կանխավճար/ Վարկի գումար Սկսած 0%-ից
Վարկավորման համար երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ
Գույքի գնահատման վճար 15 000 — 35 000 ՀՀ դրամ
Գույքի ապահովագրության վճար 0.16% — 1.5% վարկի մայր գումարի մնացորդից
Միասնական տեղեկանք 10 000 ՀՀ դրամ
Գրավի նոտարական վավերացման վճար 12 000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար 26 000 ՀՀ դրամ

Անկախ վարկային կազմակերպության կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները

Գյուղատնտեսական վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոնները`

 • Կայուն եկամուտներ,
 • Վարկի բավարար ապահովվածություն, երաշխավորություններ,
 • Դրական վարկային պատմություն,
 • Երկարատև աշխատանքային փորձ,

Գյուղատնտեսական վարկի մերժման պատճառներ`

 • Վարկի մարումները իրականացնելու համար անբավարար եկամուտներ,
 • Եկամտուտների աղբյուրը հնարավոր չէ պարզել կամ ներկայացված եկամուտները անհիմն են,
 • Հաճախորդի վարկային պատմության մեջ առկա են պարբերաբար ուշացումներ, դասակարգումներ, կամ հաճախորդի վարկային բեռը մեծ է:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 1. Վարկառուի անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեն
 2. Տեղեկանք գյուղապետարանից տնտեսության վերաբերյալ
 3. Վարկառուի սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր, հիմնական միջոցների ցանկ
 4. Մանրամասն նկարագրություն վարկի գումարի ծախսման ուղղությունների մասին
 5. Ֆոտոներ տնտեսությունից
 6. Հողատարածքի/գոմի վկայական, որտեղ իրականացվելու է գործունեությունը, վարձակալության դեպքում`պայմանագիր
 7. Եկամուտ, ծախսեր /ամսական կտրվածքով, առանձին դեպքերում՝ տարեկան/,արտադրանքի տեսականին, ինքնարժեքը, վաճառքի գները
 8. Սերտիֆիկատ /առկայության դեպքում/
 9. Այլ եկամուտների առկայության դեպքում դրանք հավաստող փաստաթղթեր

Գրավի առկայության դեպքում՝

 1. Սեփականության վկայական, ինչի հիման վրա է կատարվել սեփականության Փոփոխություն (առուվաճառքի պայմանագիր, գործադիր մարմնի որոշում)
 2. Սեփականատերերի անձնագրերի պատճենները,
 3. Տեղեկանք գրավի, արգելանքի տակ չլինելու վերաբերյալ
 1. Անշարժ գույքի գնահատման ակտ
 2. Գրավատուի ամուսնացած լինելու դեպքում՝ ամուսնության վկայականի և
  ամուսնու/կնոջ անձնագրի և սոց. Քարտի պատճեները

Երաշխավորի առկայության դեպքում՝

  1. Երաշխավորների անձնագիր եվ սոց քարտեր, իրավաբանական անձի դեպքում` կանոնադրություն, պետ. ռեգիստրի վկայական, տնօրենի անձնագիր և սոց. քարտ
  2. Երաշխավորների եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր
  3. Երաշխավորների սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
   • Ձեր գույքը կարող է օրենքով սահմանված կարգով բռնագանձվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք ձեր տոկոսագումարների եվ վարկի գումարի մարումները:
   • Ձեր կողմից պարտավորությունը չկատարելու կամ թերի կատարելու դեպքում վարկատուն 3 աշխատանքային օր հետո այդ տվյալները ուղարկում է վարկային բյուրո, որտեղ ձևավորվում է ձեր վարկային պատմությունը: դուք իրավունք ունեք վարկային բյուրոյից տարեկան մեկ անգամ անվճար ձեռք բերել ձեր վարկային պատմությունը:
   • Ձեր կողմից ստանձնած պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում «Ագրոլիզինգ ԼՎԿ» ՍՊԸ-ն կձեռնարկի գույքի բռնագանձման և իրացման ուղղությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված միջոցառումներ։ Եթե գրավադրված գույքի իրացումից ստացված գումարը չի բավարարում ընկերության պահանջները, ապա վերջինս իրավունք ունի հատուցում ստանալ Ձեր այլ գույքից և/կամ այլ միջոցներից։
   • Ուշադրություն՝ վատ վարկային պատմությունը կարող է խոչընդոտել ձեզ` ապագայում վարկ ստանալու ժամանակ:
   • «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության նպատակով «ՃԱՆԱՉԻՐ ՔՈ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻՆ» սկզբունքի հիման վրա սպառողից կարող է պահանջվել ներկայացնելու լրացուցիչ փաստաթղթեր կամ այլ տեղեկատվություն։
   • ԱՄՆ դոլարով վարկ ստանալու դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա:
   • Պայմանագրի գործողության ընթացքում քաղվածքների, դրանց կրկնօրինակների, տեղեկանքների և այլ տեղեկությունների տրամադրումը կատարվում է անվճար՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
   • Կախված վարկի գումարից և գրավի տեսակից, կարող է պահանջվել գույքի ապահովագրություն: Ապահովագրության համար հիմք է ընդունվում վարկի գումարը:

    

   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   • ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ և ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳԾՈՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԸ ԱՌԿԱ Է ԿԱՅՔՈՒՄ:
   • ՎԱՐԿԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՄԱՆ ՏՈՒՅԺԵՐ ՉԵՆ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ: ՎԱՐԿԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՃՈԽՈՐԴԻՆ ԵՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎՈՒՄ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՎԵԼ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ:

    

ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ (PDF)

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ(PDF)

ՍԱԿԱԳՆԵՐ (PDF)

«Ֆինանսներ բոլորի համար»` www.abcfinance.am ինտերնետային կայքի «Ֆինանսական օգնական» համակարգ

Վարկային պատմության և սքորի մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել՝ անցնելով հետևյալ հղումով ՝ https://www.abcfinance.am/news/news_varkayinscore.html

 • ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ծառայությունների որոնման, համեմատման և ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրության նպատակով կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=agricultural
 • Դուք իրավունք ունեք հաղորդակցվել ֆինանսական կազմակերպության հետ Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով կամ էլեկտրոնային եղանակով։ Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է՝ հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիությունը։
Թարմացվել է. 18/10/2023