Գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են ՀՀ տարածքում գործող անասնապահությամբ զբաղվող ֆերմերներին և այգեգործներին, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող այլ անձանց:

Ֆերմերային տնտեսությունները զարգացնելու նպատակով կազմակերպությունը սահմանել է ճկուն ֆինանսական ծառայություն՝ մայր գումարի սեզոնային վճարումների հնարավորությամբ:

Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման հիմնական պայմանները
Տրամադրվող գումարի մեծությունը 300.000 — 30 մլն ՀՀ դրամ (կամ դրան համարժեք արտարժույթ)
Վարկի ժամկետը 1- 60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 12%-22%*
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակները Կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի տրամադրման վճար** 0,8%
Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և այլ ծախսեր
Վարկի ապահովվածությունը Անշարժ գույք, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, երաշխիք, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ:
Վարկ/ Գրավ հարաբերություն Գրավադրվող գույքի արժեքի 50-80% չափով
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար Միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ
Տույժեր և տուգանքներ***

Ժամկետանց վարկի մայր գումարի համար՝ օրական 0,1%

Ժամկետանց տոկոսագումարի համար՝ օրական 0,1%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության և որոշման կայացման ժամկետը**** Մինչև 3 աշխատանքային օր
Գրավի ձևակերպում և վարկի տրամադրում Մինչև 5 աշխատանքային օր

* Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով, պայմանագրի կնքման օրվա` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

**Ժամկետանց գումարի վրա հաշվարկվում է նաև տոկոս՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի չափով:

*** Վարկառուի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը ժամանակին ներկայացնելու դեպքում:

ՎԱՐԿԸ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՉԵՆ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ:

Վարկի և տոկոսների մարումը
Մարման եղանակը Ամսական հավասարաչափ վճարումների կամ մայր գումարի հավասար վճարումների մեթոդով: Ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից և սեզոնայնությունից վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջաններ հնարավորություն:
Վարկի վաղաժամկետ մարում Ժամկետից շուտ մարման հնարավորություն առանց տույժերի և տուգանքների կիրառման
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը 365 օրացուցային օրերի համար, տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի մնացորդի դիմաց
Կանխավճար/ Վարկի գումար Սկսած 0%-ից

 

Վարկավորման համար երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ
Գույքի գնահատման վճար 15 000 — 35 000 ՀՀ դրամ
Գույքի ապահովագրության վճար 0.16% — 1.5% վարկի մայր գումարի մնացորդից
Միասնական տեղեկանք 10 000 ՀՀ դրամ
Գրավի նոտարական վավերացման վճար 12 000 ՀՀ դրամ
Գրավի պետական գրանցման վճար 26 000 ՀՀ դրամ

Անկախ վարկային կազմակերպության կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:

Վարկի վերաբերյալ որոշման կայացման չափանիշները

Գյուղատնտեսական վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոնները`

 • Կայուն եկամուտներ,
 • Վարկի բավարար ապահովվածություն, երաշխավորություններ,
 • Դրական վարկային պատմություն,
 • Երկարատև աշխատանքային փորձ,

Գյուղատնտեսական վարկի մերժման պատճառներ`

 • Վարկի մարումները իրականացնելու համար անբավարար եկամուտներ,
 • Եկամտուտների աղբյուրը հնարավոր չէ պարզել կամ ներկայացված եկամուտները անհիմն են,
 • Հաճախորդի վարկային պատմության մեջ առկա են պարբերաբար ուշացումներ, դասակարգումներ, կամ հաճախորդի վարկային բեռը մեծ է:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
 1. Վարկառուի անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճեն
 2. Տեղեկանք գյուղապետարանից տնտեսության վերաբերյալ
 3. Վարկառուի սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր, հիմնական միջոցների ցանկ
 4. Մանրամասն նկարագրություն վարկի գումարի ծախսման ուղղությունների մասին
 5. Ֆոտոներ տնտեսությունից
 6. Հողատարածքի/գոմի վկայական, որտեղ իրականացվելու է գործունեությունը, վարձակալության դեպքում`պայմանագիր
 7. Եկամուտ, ծախսեր /ամսական կտրվածքով, առանձին դեպքերում՝ տարեկան/,արտադրանքի տեսականին, ինքնարժեքը, վաճառքի գները
 8. Սերտիֆիկատ /առկայության դեպքում/
 9. Այլ եկամուտների առկայության դեպքում դրանք հավաստող փաստաթղթեր

 

Գրավի առկայության դեպքում՝

 1. Սեփականության վկայական, ինչի հիման վրա է կատարվել սեփականության Փոփոխություն (առուվաճառքի պայմանագիր, գործադիր մարմնի որոշում)
 2. Սեփականատերերի անձնագրերի պատճենները,
 3. Տեղեկանք գրավի, արգելանքի տակ չլինելու վերաբերյալ
 1. Անշարժ գույքի գնահատման ակտ
 2. Գրավատուի ամուսնացած լինելու դեպքում՝ ամուսնության վկայականի և
  ամուսնու/կնոջ անձնագրի և սոց. Քարտի պատճեները

 

Երաշխավորի առկայության դեպքում՝

  <liԵրաշխավորների անձնագիր եվ սոց քարտեր, իրավաբանական անձի դեպքում` կանոնադրություն, պետ. ռեգիստրի վկայական, տնօրենի անձնագիր և սոց. քարտ

 1. Երաշխավորների եկամուտը հիմնավորող փաստաթղթեր
 2. Երաշխավորների սեփականությունը հավաստող փաստաթղթեր

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ
 • ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ: ԳՐԱՎԻ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿՄԱՐՎԵՆ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ:
 • ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՏՐԱՄԱԴՐՎԻ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐ ԵՎ ԱՔՌԱ ՔՐԵԴԻՏ ՌԵՓՈՐԹԻՆԳ ՓԲԸ:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ Է ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ, ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ , ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ:

ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ (PDF)

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ(PDF)

«Ֆինանսներ բոլորի համար»` www.abcfinance.am ինտերնետային կայքի «Ֆինանսական օգնական» համակարգ

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` https://www.fininfo.am/finhelper/index.php?type=agricultural

Ուշադրություն՝ ԱՄՆ դոլարով վարկ ստանալու դեպքում արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ վարկի մարումների վրա

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է

 

Թարմացվել է. 23/01/2020